Bortskaffelse af affald til deponering

AV Miljø beskæftiger sig med bortskaffelse af affald.  Vi modtager altså ikke affald, der er egnet til genanvendelse, forbrænding eller anden nyttiggørelse. 

Læs mere her om deponi.

Deponering af affald af følgende typer:

 • ​Industriaffald
 • Gadefej/opsug fra vejbrønde
 • Asbestaffald
 • PCB-forurenet affald
 • Forurenet jord (max. 1% olie)
 • Forurenede sten og brokker
 • Farligt affald (shredderaffald)

Modtager ikke følgende affaldstyper:​

 • Have og parkaffald
 • Jern og metal
 • Dagrenovation og letnedbrydelige, organiske materialer
 • Flydende affald
 • Klinisk risikoaffald
 • Trykimprægneret træ​

AV Miljø modtager kun voluminøst (større end 2 m3 eller længere end 5 m) affald efter særlig aftale.

Positivliste over affald til deponering

Gældende positivliste over affaldstyper, som må modtages.​

Modtagelse af ren jord til afdækning

AV Miljø modtager ren jord til slutafdækning.

Jorden modtages kun, såfremt der foreligger dokumentation for overholdelse af grænseværdier for klasse 1 jord iht. ”Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001”.

Leverandøren af jord skal søge skriftlig tilladelse til at levere ren jord til AV Miljø. Der bedes oplyst følgende i ansøgningen:

 1. ​Totalmængden af leverancen og over hvilken periode leverancen ønsker at foregå.
 2. ​Jordens udgravningssted
 3. ​Dokumentation for jordens renhed i form af analyser og kommunal anvisning.
 4. ​Sammensætning af jorden, f.eks. lerindhold

På baggrund af ansøgningen vil AV Miljø vurdere muligheden for modtagelse af jorden.


Ud over klassificering som ren jord skal følgende basiskrav være opfyldt:

 1. Jorden skal være indbygningsegnet (vandindhold må max. overskride Wopt med 6 %) 

 2. Jorden skal være homogen og må ikke indeholde fremmedlegemer så som plastik, byggematerialer, grene, sten større end 0,1 m, mv.

 3. Af indbygningsmæssige årsager er mængder under 500 m3 ikke interessante.​

Kontakt os for ​bortskaffelse af affald

Vi modtager som sagt, kun deponeringsegnet affald hos AV Miljø. Vi beskæftiger os professionelt med bortskaffelse og deponering af affald. Deponering omfatter mange regler og forskrifter, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os forud for bortskaffelse af affald, for at være sikker på, at du følger reglerne, og kan komme af med dit affald. Ring gerne til os på vores telefon: 36 77 15 99, eller skriv til vores mail: av@av.dk for rådgivning og vejledning om deponering af affald.

Kontaktinformationer​

AV Miljø

CVR: 25463242

EAN nr. 5798009169105

Postnummer, by & adresse

Andre informationer