Modtagelse af affald

AV Miljø modtager ikke affald, der er egnet til genanvendelse, forbrænding eller anden nyttiggørelse. Deponi er kun til miljøaffald og andet skadeligt affald der ikke genbruges. 

Læs mere her om deponi.

AV miljø modtager følgende affaldstyper:

 • ​Industriaffald til deponering
 • Gadefej/opsug fra vejbrønde
 • Asbestaffald
 • Skrotaffald
 • Forurenet jord (max 1% olie)
 • Forurenede sten og brokker

AV miljø modtager ikke følgende affaldstyper:​

 • Have og parkaffald
 • Jern og metal
 • Dagrenovation og letnedbrydelige, organiske materialer
 • Flydende affald
 • Klinisk risikoaffald
 • Trykimprægneret træ​

AV Miljø modtager kun voluminøst (større end 2 m3 eller længere end 5 m) affald efter særlig aftale.

Positivliste

Gældende positivliste over affaldstyper, som må modtages.​

Modtagelse af ren jord til afdækning

AV Miljø modtager ren jord til slutafdækning.

Jorden modtages kun, såfremt der foreligger dokumentation for overholdelse af grænseværdier for klasse 1 jord iht. ”Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001”.

Leverandøren af jord skal søge skriftlig tilladelse til at levere ren jord til AV Miljø. Der bedes oplyst følgende i ansøgningen:

 1. ​Totalmængden af leverancen og over hvilken periode leverancen ønsker at foregå.
 2. ​Jordens udgravningssted
 3. ​Dokumentation for jordens renhed i form analyser og kommunal anvisning.
 4. ​Sammensætning af jorden, f.eks. lerindhold

På baggrund af ansøgningen vil AV Miljø vurdere muligheden for modtagelse af jorden.


Udover klassificering som ren jord skal følgende basiskrav være opfyldt:

 1. Jorden skal være indbygningsegnet (vandindhold må max. overskride Wopt med 6 %) 

 2. Jorden skal være homogen og må ikke indeholde fremmedlegemer så som plastik, byggematerialer, grene, sten større end 0,1 m, mv.

 3. Af indbygningsmæssige årsager er mængder under 500 m3 ikke interessante.

Kontaktinformationer​

AV Miljø

CVR: 25463242

EAN nr. 5798009169105

Postnummer, by & adresse

Avedøreholmen 97,
​2650 Hvidovre

Andre informationer